Współpraca 2021

Wielofazowy zespół osadniczy w Jeglińcu

W latach 2021-2022  Stowarzyszenie Przyjaciół Państwowego Muzeum Archeologicznego wraz z Państwowym Muzeum Archeologiczne w Warszawie realizuje projekt pn.

Wielofazowy zespół osadniczy w Jeglińcu, gm. Szypliszki. Opracowanie badań archeologicznych i przyrodniczych.

Na jego realizację Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie otrzymało dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu (Program MKDNiS – Ochrona zabytków archeologicznych)oraz dotację z budżetu Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

Głównym celem zadania jest przygotowanie monografii zespołu osadniczego w Jeglińcu, gm. Szypliszki. Na terenie zlokalizowanego tu grodziska i u jego podnóży odkryto pradziejowe i wczesnośredniowieczne zabytki archeologiczne. Bazę źródłową opracowania stanowić będą materiały z badań wykopaliskowych prowadzonych na stanowiskach zespołu w latach 80. i 90. XX w. pod kierunkiem mgr Grażyny Iwanowskiej (Dział Archeologii Bałtów PMA). Opracowanie źródeł archiwalnych zostanie zaktualizowane i uzupełnione nowymi badaniami archeologicznymi oraz analizami środowiskowymi pozwalającymi doprecyzować funkcję stanowisk, ramy terytorialne i chronologiczne zespołu.

W ramach prac terenowych prowadzonych w 2021 wykonane zostaną między innymi: prospekcja geofizyczna, nieinwazyjne rozpoznanie geomorfologiczne, pobór rdzenia do analiz palinologicznych. Ponadto przeprowadzony zostanie cały szereg badań materiału zabytkowego, np. analizy antropologiczne, archeozologiczne, metaloznawcze, drewna, itp.

Publikacja zawierać będzie pełny katalog wraz z analizą materiałów ruchomych odkrytych na terenie badanych stanowisk i rekonstrukcją wczesnośredniowiecznego systemu obronnego. Zostanie wydana przez Państwowe Muzeum Archeologiczne w ramach cieszącej się dużym uznaniem wśród archeologów z Polski i zagranicy serii „Seminarium Bałtyjskie”.

Wydawnictwo Grodzisko w Jeglińcu. Jaćwieskie centrum osadnicze w świetle badań archeologicznych i przyrodniczychukaże się drukiem w grudniu 2022 r.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Kierownik projektu: Cezary Sobczak, kustosz (Dział Archeologii Bałtów PMA)

Możesz również polubić…