Statut

plik do pobrania: jednolity tekst statutu SPPMA

STATUT

Stowarzyszenia Przyjaciół Państwowego Muzeum Archeologicznego

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

 § 1

1.            Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Przyjaciół Państwowego Muzeum Archeologicznego i w dalszych postanowieniach statutu zwane jest Stowarzyszeniem.

2.            Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (tj.: Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

 § 2

1.            Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla współdziałania z Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie (zwanym dalej Muzeum) w pracach nad zadaniami określonymi przez aktualnie obowiązujący Statut Muzeum.

2.            Stowarzyszenie podtrzymuje tradycje Stowarzyszenia Przyjaciół Państwowego Muzeum Archeologicznego działającego w latach 1936-1939.

 § 3

1.            Siedzibą Stowarzyszenia i jego władz jest miasto stołeczne Warszawa.

2.            Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

3.            Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

 § 4

Stowarzyszenie może być członkiem innych stowarzyszeń i organizacji, zarówno krajowych jak i zagranicznych oraz międzynarodowych, których cele i zadania są zbliżone do celów i zadań Stowarzyszenia.

 § 5

Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

 § 6

Stowarzyszenie może starać się o status organizacji pożytku publicznego na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 § 7

1.            Stowarzyszenie może posługiwać się znakiem graficznym wyróżniającym je wśród innych organizacji oraz skrótem SPPMA.

2.            Znak graficzny zatwierdza Walne Zebranie Stowarzyszenia na wniosek Zarządu.

 § 8

Stowarzyszenie może ustanowić wyróżnienia i odznaki honorowe.

ROZDZIAŁ II

Cele i środki działania

§ 9

Celem Stowarzyszenia jest:

1)             wspieranie Muzeum w rozwoju kolekcji poprzez badania wykopaliskowe,

2)             działanie na rzecz ochrony zabytków, dóbr kultury, sztuki i tradycji,

3)             wspieranie i inspirowanie badań naukowych i popularyzacyjnych w dziedzinie archeologii, historii i muzealnictwa archeologicznego,

4)             powiększanie zasobów biblioteki Muzeum,

5)             wspieranie działalności z dziedziny konserwacji zabytków,

6)             informowanie o działalności i promowanie Muzeum oraz jego osiągnięć archeologicznych, wystawienniczych, badawczych i edukacyjnych,

7)             edukowanie dzieci i młodzieży w zakresie poznania narodowego dziedzictwa kultury, a zwłaszcza dziedzictwa archeologicznego oraz znaczenia jego ochrony,

8)             promocja krajoznawstwa związanego z poznaniem narodowego dziedzictwa kultury, a zwłaszcza dziedzictwa archeologicznego,

9)             wspieranie i promocja regionalnych przedsięwzięć kulturalnych, zwłaszcza propagujących dobra polskiej kultury dla rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych,

10)         prowadzenie badań archeologicznych w kraju i za granicą,

11)         popularyzacja i promocja wiedzy na temat historii gmachu Arsenału Warszawskiego – siedziby Muzeum,

12)         reprezentowanie i ochrona interesów członków Stowarzyszenia.

 § 10

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1)             pomoc w realizacji zadań statutowych Muzeum,

2)             prowadzenie badań archeologicznych,

3)             konserwację zabytków,

4)             organizowanie wystaw, zajęć edukacyjnych, festynów,

5)             organizowanie sesji, wykładów, odczytów, seminariów i konferencji naukowych,

6)             prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie publikacji naukowych i popularno-naukowych,

7)             prowadzenia interdyscyplinarnych badań naukowych nad dziedzictwem kulturowym,

8)             opracowywania opinii dotyczących ochrony dziedzictwa narodowego, zwłaszcza dziedzictwa archeologicznego,

9)             współpracę z mediami dla popularyzowania wiedzy o archeologii, muzealnictwie archeologicznym i działalności Muzeum,

10)         inicjowanie i realizację przedsięwzięć mających na celu przybliżenie społeczeństwu polskiemu dziedzictwa narodowego, a zwłaszcza dziedzictwa archeologicznego,

11)         współpracę z polskimi, zagranicznymi i międzynarodowymi instytucjami i organizacjami o podobnym profilu działania,

12)         współpracę z administracją państwową, samorządową,, organizacjami państwowymi, samorządowymi, pozarządowymi,  gospodarczymi i samorządami zawodowymi

13)         doskonalenie zawodowe w dziedzinie archeologii, muzealnictwa i ochrony dziedzictwa kulturowego,

14)         reprezentowanie, ochronę i występowanie w obronie interesów członków Stowarzyszenia.

 ROZDZIAŁ III

Członkowie Stowarzyszenia

§ 11

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1)             członków zwyczajnych,

2)             członków honorowych,

3)             członków wspierających.

 § 12

Członkiem zwyczajnym może zostać obywatel Polski lub cudzoziemiec, mający zdolność do czynności prawnych.

 § 13

Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia wymaga złożenia pisemnej deklaracji członkowskiej kandydata oraz rekomendacji dwóch członków Stowarzyszenia.

 § 14

O przyjęciu w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia decyduje Zarząd mocą uchwały.

 § 15

Członkowie zwyczajni mają prawo:

1)             biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,

2)             głosowania we wszystkich sprawach na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia,

3)             udziału w pracach, zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,

4)             korzystania ze świadczeń i  majątku Stowarzyszenia, na zasadach określonych przez władze Stowarzyszenia dla wszystkich jego członków,

5)             korzystania z porad i pomocy Stowarzyszenia,

6)             zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia.

 § 16

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

1)             brania czynnego udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,

2)             przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

3)             regularnego opłacania składek i innych zadeklarowanych świadczeń.

 § 17

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, bez względu na jej miejsce zamieszkania, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

 § 18

Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.

 § 19

Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna lub prawna, bez względu na jej miejsce zamieszkania i siedzibę w kraju lub za granicą, deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

 § 20

O przyjęciu w poczet członków wspierających decyduje Zarząd mocą uchwały na podstawie pisemnej deklaracji kandydata i dwustronnej umowy o wzajemnych prawach i obowiązkach.

§ 21

Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mają prawo uczestnictwa w Walnym Zebraniu Członków oraz w pracach Zarządu z głosem doradczym. Są zwolnieni z obowiązku opłacania składek. Poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

 § 22

1.            Decyzję o skreśleniu z listy członków zwyczajnych i wspierających Stowarzyszenia podejmuje Zarząd mocą uchwały na podstawie orzeczenia sądu koleżeńskiego.

2.            Decyzję o skreśleniu z listy członków honorowych podejmuje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu na podstawie orzeczenia sądu koleżeńskiego.

 § 23

Skreślenie z list członków Stowarzyszenia może nastąpić z powodu utraty lub ustania członkostwa w Stowarzyszeniu.

 § 24

Utrata członkostwa następuje na skutek:

1)             nieusprawiedliwionego zalegania w opłacaniu składek członkowskich przez okres jednego roku,

2)             naruszania postanowień Statutu, regulaminów lub uchwał władz Stowarzyszenia,

3)             popełnienia czynu, który godzi w dobre imię Stowarzyszenia lub narusza jego interesy,

4)             niewywiązywania się przez członka wspierającego z zadeklarowanych obowiązków,

5)             utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu.

 § 25

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje z powodu:

1)             wystąpienia ze Stowarzyszenia, zgłoszonego Zarządowi na piśmie,

2)             śmierci członka lub w przypadku członka będącego osobą prawną – utraty osobowości prawnej,

3)             likwidacji Stowarzyszenia.

 § 26

Od uchwały Zarządu w sprawie skreślenia z listy członków Stowarzyszenia z powodu utraty członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków. Odwołanie powinno zostać wniesione w terminie 30 dni od daty powiadomienia o skreśleniu i zostać rozpatrzone na najbliższym Walnym Zebraniu Członków, niezależnie od jego programu. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

 ROZDZIAŁ IV

Władze Stowarzyszenia

§ 27

Władzami Stowarzyszenia są:

1)             Walne Zebranie Członków,

2)             Zarząd,

3)             Komisja Rewizyjna,

4)             Sąd Koleżeński.

§ 28

1.            Wyboru władz dokonuje się spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

2.            Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 3 lata, a liczba kadencji nie jest ograniczona.

 § 29

1.            Uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków, w głosowaniu jawnym, chyba że przepis szczególny Statutu stanowi inaczej.

2.            Jeżeli w pierwszym terminie na posiedzeniu Walnego Zebrania Członków nie uczestniczy co najmniej połowa liczby członków, wówczas w drugim terminie posiedzenia uchwały mogą być podjęte zwykłą większością głosów oddanych. Zwołanie Walnego Zebrania w drugim terminie wymaga zachowania trybu określonego w § 34  Statutu.

3.            Postanowienia ust. 2 powyżej nie stosuje się do uchwały dotyczącej rozwiązania Stowarzyszenia.

 § 30

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

 § 31

W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

1)     z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,

2)     z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

 § 32

Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 33

Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd, co najmniej raz w roku, powiadamiając członków o terminie, miejscu i porządku obrad najpóźniej na 30 dni przed rozpoczęciem Zebrania.

 § 34

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:

1)             z własnej inicjatywy,

2)             na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej, w terminie 30 dni od wpłynięcia wniosku,

3)             na pisemny wniosek 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia, w terminie 30 dni od wpłynięcia wniosku.

2. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt. 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie winno być zwołane nie później niż w ciągu 30 dni od daty podjęcia przez Zarząd wniosku o jego zwołanie.

 § 35

Ostatnie Zwyczajne Walne Zebranie Członków przed upływem kadencji władz jest zwoływane jako zebranie wyborcze.

 § 36

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

1)             określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

2)             uchwalanie zmian statutu,

3)             wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,

4)             udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

5)             rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

6)             uchwalanie planu finansowego,

7)             uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,

8)             podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,

9)             rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,

10)         rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

11)         podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

12)         podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

13)         rozpatrywanie odwołań w sprawach orzeczeń Sądu Koleżeńskiego.

§ 37

1.            Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków.

2.            Zarząd składa się z co najmniej 7 członków, w tym prezesa, dwóch wiceprezesów, sekretarza, skarbnika, oraz dwóch członków Zarządu,

3.            Prezesa oraz członków Zarządu wybiera Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków.

4.            Członkowie Zarządu na wniosek Prezesa wybierają spośród siebie 2 wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.

5.            Ukonstytuowanie się Zarządu odbywa się w trakcie Walnego Zebrania Członków, które dokonało wyboru.

 § 38

1.            Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 2 miesiące.

2.            Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej połowy członków Zarządu.

3.            Ustalenia Zarządu zapadają w formie uchwał.

4.            Zarząd dokonuje podziału czynności między swych członków w sprawach niewymagających wspólnego działania.

5.            Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków, w tym Prezesa lub jednego z Wiceprezesów.

6.             W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa.

 § 39

Do kompetencji Zarządu należy:

1)             reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

2)             wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,

3)             przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,

4)             opracowanie planu finansowego i sporządzenie bilansu oraz czuwanie nad jego prawidłową realizacją,

5)             składanie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu Członków,

6)             zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia, w tym nabywanie i zbywanie majątku,

7)             zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

8)             uchwalanie regulaminów wewnętrznych, w tym regulaminu pracy Zarządu,

9)             występowanie do Sądu Koleżeńskiego z wnioskiem o wydanie orzeczenia wobec członków stowarzyszenia w sprawach związanych ze zdarzeniami wskazanymi w § 24 statutu.

§ 40

Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

§ 41

1.            Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

2.            Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierani są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków.

3.            Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu, ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

 § 42

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1)             przeprowadzenie kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia pod względem merytorycznym i finansowym,

2)             kontrolowanie działalności Zarządu oraz przedstawianie Zarządowi uwag i wniosków w sprawie działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia,

3)             składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków,

4)             prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków oraz posiedzenia Zarządu,

5)             składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,

6)             składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

 § 43

Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie i zatwierdzonego przez Walne Zebranie Członków regulaminu.

 § 44

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub członek tejże komisji wyznaczony przez przewodniczącego może brać udział w posiedzeniu Zarządu z głosem doradczym.

 § 45

1.            Sąd Koleżeński składa się z 3 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

2.            Członkowie Sądu Koleżeńskiego wybierani są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków.

3.            Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą być członkami Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej, ani pozostawać z członkami ww. organów w  stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

 § 46

1.        Sąd Koleżeński orzeka w składzie 3 osobowym na wniosek Zarządu.

2.        Postępowanie przed Sądem Koleżeńskim toczy się na zasadzie równości stron, z zapewnieniem stronom prawa do obrony, a także prawa do złożenia odwołania do Walnego Zebrania Członków.

 § 47

Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy:

1)             rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw wiążących się z naruszeniem przez członków postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

2)             rozpatrywanie i rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy członkami oraz pomiędzy członkami a władzami Stowarzyszenia,

3)             składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków,

4)             orzekanie w sprawach zgodności regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia ze Statutem.

 § 48

Sąd Koleżeński orzeka następujące kary organizacyjne:

1)         upomnienia,

2)                 nagany,

3)                 wykluczenia z Stowarzyszenia,

4)                 zawieszenia w prawach członkowskich na okres od 6 miesięcy do 1 roku.

 § 49

Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego przysługuje prawo odwołania do najbliższego Walnego Zebrania Członków, w terminie 30 dni od daty otrzymania orzeczenia. Decyzja Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

 § 50

Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego lub członek tego Sądu wyznaczony przez przewodniczącego może brać udział w posiedzeniu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej z głosem doradczym.

 § 51

Sąd Koleżeński działa na podstawie uchwalonego przez siebie, a zatwierdzonego przez Walne Zebranie Członków regulaminu.

 § 52

1.            Dla wypełnienia swych zadań statutowych Stowarzyszenie może tworzyć stałe lub doraźne Komisje i Sekcje.

2.            Komisje i Sekcje powoływane są uchwałą Zarządu jako  komisje stałe – do kierowania  jedną ze stałych dziedzin statutowej działalności Stowarzyszenia lub jako komisje doraźne – do kierowania realizacją określonego przedsięwzięcia.

3.            Przewodniczącego Komisji i Sekcji powołuje i odwołuje Zarząd.

4.            Komisje i Sekcje działają zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Zarząd.

5.            Przewodniczący stałych i doraźnych Komisji i Sekcji mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

 § 53

1.            Walne Zebranie Członków może odwołać członka władz Stowarzyszenia i powołać w to miejsce nowego członka.

2.            Odwołanie członka władz Stowarzyszenia odbywa się w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków.

3.            W przypadku wygaśnięcia mandatu członka władz Stowarzyszenia powodującego zmniejszenie wymaganej Statutem liczby członków, na najbliższym Walnym Zebraniu Członków dokonuje się wyborów uzupełniających. W przypadku wyborów uzupełniających mandat nowo wybranego członka władz Stowarzyszenia kończy się z upływem kadencji, w trakcie której został wybrany.

  ROZDZIAŁ V

Majątek i działalność gospodarcza

 § 54

Majątek Stowarzyszenia tworzą:

1)             środki pieniężne,

2)             ruchomości oraz nieruchomości będące własnością Stowarzyszenia,

3)             inne prawa majątkowe.

 § 55

Majątek Stowarzyszenia powstaje:

1)             ze składek członkowskich oraz świadczeń członków wspierających,

2)             z darowizn, spadków, zapisów, sponsoringu, dotacji, subwencji,

3)             z dochodów z majątku Stowarzyszenia,

4)              z działalności gospodarczej Stowarzyszenia.

 § 56

1.            Majątek Stowarzyszenia może być użyty wyłącznie na cele statutowe.

2.            Majątkiem Stowarzyszenia dysponuje Zarząd.

3.            Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 § 57

Zabronione jest:

1)             udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków władz lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

2)             przekazywanie majątku na rzecz członków Stowarzyszenia, członków władz lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych, niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

3)             wykorzystywanie majątku na rzecz członków Stowarzyszenia, członków władz lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych, niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie wynika bezpośrednio ze statutowego celu organizacji.

 § 58

1.            Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z ogólnymi przepisami prawa. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

2.            Stowarzyszenie realizuje zadania publiczne, zgodne ze swoimi celami statutowymi, poprzez odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego.

 § 59

1.            Do podpisywania dokumentów finansowych w imieniu Stowarzyszenia oraz do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym zaciągania zobowiązań, rozporządzania składnikami majątku, zawierania umów, udzielania pełnomocnictw, uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu: w tym prezes oraz skarbnik, albo na podstawie upoważnienia Prezesa inny członek Zarządu oraz skarbnik.

2.            Przy pozostałych czynnościach Stowarzyszenie reprezentuje jeden członek Zarządu: Prezes, a w przypadku jego nieobecności wiceprezes.

 ROZDZIAŁ VI

Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

 § 60

Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

 § 61

1.            Stowarzyszenie może być rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków powziętej w głosowaniu jawnym, większością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy członków.

2.            Likwidatorami są członkowie Zarządu Stowarzyszenia, jeżeli Walne Zebranie Członków nie wyznaczy innych likwidatorów.

3.            Uchwała likwidacyjna określa cel, na który mają być przeznaczone środki i majątek likwidowanego Stowarzyszenia.