Nasza misja

Naszym celem jest wspieranie działalności Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie. Naszą misję realizujemy poprzez:

– wspieranie Muzeum w rozwoju kolekcji poprzez badania wykopaliskowe,

– działanie na rzecz ochrony zabytków, dóbr kultury, sztuki i tradycji,

– wspieranie i inspirowanie badań naukowych i popularyzacyjnych w dziedzinie archeologii, historii i muzealnictwa archeologicznego,

– powiększanie zasobów biblioteki Muzeum,

– wspieranie działalności z dziedziny konserwacji zabytków,

– informowanie o działalności i promowanie Muzeum oraz jego osiągnięć archeologicznych, wystawienniczych, badawczych i edukacyjnych,

– edukowanie dzieci i młodzieży w zakresie poznania narodowego dziedzictwa kultury, a zwłaszcza dziedzictwa archeologicznego oraz znaczenia jego ochrony,

– promocja krajoznawstwa związanego z poznaniem narodowego dziedzictwa kultury, a zwłaszcza dziedzictwa archeologicznego,

– wspieranie i promocja regionalnych przedsięwzięć kulturalnych, zwłaszcza propagujących dobra polskiej kultury dla rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych,

– prowadzenie badań archeologicznych w kraju i za granicą,

– popularyzacja i promocja wiedzy na temat historii gmachu Arsenału Warszawskiego – siedziby Muzeum,

– reprezentowanie i ochrona interesów członków Stowarzyszenia.

 

Do najważniejszych zadań Stowarzyszenia należy:

– pomoc w realizacji zadań statutowych Muzeum,

– prowadzenie badań archeologicznych,

– konserwacja zabytków,

– organizowanie wystaw, zajęć edukacyjnych, festynów,

– organizowanie sesji, wykładów, odczytów, seminariów i konferencji naukowych,

– prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie publikacji naukowych i popularno-naukowych,

– prowadzenie interdyscyplinarnych badań naukowych nad dziedzictwem kulturowym,

– opracowywanie opinii dotyczących ochrony dziedzictwa narodowego, zwłaszcza dziedzictwa archeologicznego,

– współpraca z mediami dla popularyzowania wiedzy o archeologii, muzealnictwie archeologicznym i działalności Muzeum,

– inicjowanie i realizacja przedsięwzięć mających na celu przybliżenie społeczeństwu polskiemu dziedzictwa narodowego, a zwłaszcza dziedzictwa archeologicznego,

– współpraca z polskimi, zagranicznymi i międzynarodowymi instytucjami i organizacjami o podobnym profilu działania,

– współpraca z administracją państwową, samorządową,, organizacjami państwowymi, samorządowymi, pozarządowymi,  gospodarczymi i samorządami zawodowymi

– doskonalenie zawodowe w dziedzinie archeologii, muzealnictwa i ochrony dziedzictwa kulturowego,

– reprezentowanie, ochrona i występowanie w obronie interesów członków Stowarzyszenia.