Historia i tradycja

Stowarzyszenie Przyjaciół Państwowego Muzeum Archeologicznego zostało powołane w 1936 roku na mocy Decyzji Komisarza Rządu miasta stołecznego Warszawy.  Głównym celem Stowarzyszenia było zbieranie środków finansowych i wspieranie działalności Muzeum. Duży nacisk kładziono na aktywność edukacyjną i popularyzatorską członków Stowarzyszenia. Prowadzono wykłady, odczyty i wycieczki historyczne. Starano się o powiększenie zbiorów archeologicznych i zasobów biblioteki muzealnej.

Pierwszym prezesem Stowarzyszenia został Roger Adam hrabia Raczyński, ówczesny wiceminister rolnictwa, wiceprezesem Jakub Hoffman a skarbnikiem Leon Jaksa Chamiec.

Po wybuchu II Wojny Światowej, z początkiem okupacji, działalność SPPMA została zakazana, a cały majątek i dokumenty, zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia, przeszły na własność Państwowego Muzeum Archeologicznego. Dokumenty te zaginęły lub zostały zniszczone. W zbiorach archiwum PMA do dziś zachowała się jedynie nadbitka Statutu i seria wydanych przez Stowarzyszenie kart pocztowych. Szerzej o historii Stowarzyszenia Przyjaciół PMA możemy odnaleźć w artykule Marii Krajewskiej w „Z otchłani wieków”, rocznik 66, NR 1-4, 2011-2012, str. 1-8.