Seminarium Bałtyjskie

26 listopada 2014 w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie dwa wykłady Seminarium Bałtyjskiego:

dr hab. Anna Bitner-Wróblewska, dr Marcin Engel, mgr Cezary Sobczak (Państ­wowe Muzeum Arche­o­log­iczne w Warsza­wie), Polsko-Norweska Inic­jatywa Nowoczes­nego Kon­ser­wa­torstwa Arche­o­log­icznego „Arche­olo­gia Jaćwieży”

dr Mar­tin Goll­witzer (Vest Agder Regional Coun­cil, Depart­ments of Mon­u­ments and Sites, Kris­tiansand), Archae­ol­ogy in Nor­way – leg­is­la­tion, organ­i­sa­tion, reality

program Seminarium Bałtyjskiego

You may also like...